O nás

Představení společnosti G.T.Big s.r.o.

Společnost G.T.Big s.r.o. byla založena v roce 1995 jejím jednatelem panem Pavlem Paurem.

Původní obchodní náplní společnosti byl prodej nákladních vozidel. Od roku 2002 se však společnost začala stoprocentně soustředit na obchod s oleji a mazivy a na kompletní servis této komodity.

Od počátku obchodů s oleji a mazivy je pro společnost hlavním partnerem francouzská olejářská nadnárodní společnost TOTAL a rozvoj společnosti G.T.Big s.r.o. je tak přímo spjat s francouzskými produkty, jichž je v hlavní míře distributorem a dá se říci, že se společností TOTAL ČR s.r.o. i velmi úzce spolupracuje. Mimo produkty Total společnost G.T.Big s.r.o. distribuuje i produkty ostatních velkých i malých výrobců ropných produktů.

Mimo klasický obchod s oleji a mazivy společnost G.T.Big s.r.o. nabízí tzv.  TOTAL FLUID MANAGEMENT, službu realizovanou kvalifikovanými specialisty-tribotechniky, kteří díky svým vědomostem a zkušenostem v oblasti mazání pomohou při výběru nejvhodnějšího maziva a nabídnou řešení jakýchkoliv vašich problémů týkajících se jeho optimálního používání. Rychlá a kvalifikovaná pomoc našich odborníků snižuje provozní riziko a zabezpečuje spolehlivý chod zařízení. Odborným poradenstvím přispíváme k dosažení cílů našich klientů v oblasti racionalizace a optimalizace nákladů.

Total Fluid Management (TFM®) je služba orientovaná na zákazníka, představuje komplexní péči o maziva a mazání a obsahuje následné činnosti:

1. Nákup maziv

2. Dopravu a skladování maziv

3. Výběr a aplikace nejvhodnějšího maziva

4. Odborné provádění servisních úkonů

5. Zabezpečení likvidace a odvozu upotřebených maziv dle platné legislativy

Ve stručnosti shrnuto komplexní péče o mazání poskytovaná formou TFM® pro nás znamená sledování maziva po celou dobu jeho životního cyklu, tj. od vzniku požadavku na mazivo přes výběr optimálního maziva, dodání na pracoviště, odborné naplnění maziva do stroje, plynulé sledování změn probíhajících v mazivu během jeho provozu až po jeho odvoz a likvidaci v souladu s platnými předpisy ochrany životního prostředí.

1. Nákup maziv

Rozumějte tímto kompletní řešení nákupu produktů tak, abychom v součinnosti s vašimi odborníky dospěli k nákupu produktů, které jsou pro vaši výrobu nutné, odpovídají kvalitou požadavkům strojního vybavení a jsou optimálním produktem pro vaše použití. Tímto krokem se snažíme optimalizovat výkon, cenu a kvalitu nakupovaných produktů.

2. Doprava a skladování maziv

Součástí naší nabídky TFM® je samozřejmě skladování optimální zásoby kompletní řady vámi používaných produktů tak, abychom pomocí naší dopravy byli schopni zásobovat a doplňovat produkty bez nutnosti zastavení nebo omezení výroby. K tomu používáme naše dvě dodávková auta a využíváme sklad, který je umístěn v Plzni

3. Výběr a aplikace nejvhodnějšího maziva

V případě této konkrétní nabídky pro vaši společnost plně ctíme a respektujeme váš výběr produktů, které máte ve výrobě zavedený, nicméně v případě domluvy s kompetentními osobami se velmi rádi podílíme na racionalizaci a optimalizaci produktů tak, aby plně splňovali v první řadě potřeby výroby. K tomuto kroku můžeme využívat našich dlouhodobých zkušeností a zároveň skutečnosti, že jsme nezávislá obchodní a servisní společnost, jejíž obchodní a podnikatelská činnost není pevně spojena ani omezena žádnou smlouvou s nadnárodní distributorskou společností.

4. Odborné provádění servisních úkonů

Tato část naší nabídky je podstatná pro bezchybný chod strojů a nepřerušovanou výrobu. My jsme si tohoto závažného úkolu naprosto vědomi, a proto na tuto práci poskytujeme našeho pracovníka, který má již bohaté zkušenosti se servisem strojů a zařízení, je důkladně proškolen jak v oblasti tribotechniky, tak i např. v oblasti bezpečnosti práce atd. Odborné provádění servisních úkonů je prováděno v koordinaci s vámi pověřenými pracovníky a  prováděno v souladu s mazacími plány strojů a zařízení. Tento odborný servis je pravidelně zaznamenáván do příslušného software, jehož výstupem jsou pravidelné měsíční hlášení spotřeb produktů, aktuálního technického stavu produktů a další výstupy, které jsou koordinovány s potřebami vaší společnosti. Tyto kroky vedou v první řadě ke snižování nákladů ve výrobním procesu, což se stává prioritní záležitostí pro všechny strojírenské firmy. S touto snahou do značné míry souvisí i otázka spolehlivosti a prodlužování životnosti strojů, strojních celků a zařízení. Úspora nákladů je v první řadě podmíněna investicemi do procesu prevence, která se v našem případě nazývá tribotechnická diagnostika, která pracuje na základě odebraných a dodaných vzorků. Pro bezchybnou funkci TFM®  provádíme kontrolu stavu a doplňování olejových náplní objektivními metodikami dle platných norem a obecně akceptovaných metod. Prováděné sledování stavů mazacích prostředků je podkladem pro řízené výměny olejových náplní ve smyslu udávání možných proběhů nebo výměn. Tímto způsobem se dosáhne optimálního funkčního i ekonomického využití mazacích prostředků sledovaných mechanismů vůbec. Dále dosáhnete vysoké provozní spolehlivosti s jistotou snížení opotřebení jednotlivých mechanických uzlů. Systém je zaměřen na snížení nákladovosti oprav a spotřeby náhradních dílů. Naše společnost sleduje nežádoucí vlivy mezních mazání, včetně degradací olejových náplní a technologických kapalin. Technická informace dle laboratorních rozborů stavu přesně navrhuje účelovost technických opatření zjištěných stavů a podává přesné návrhy na technická opatření. Evidence stavu je vedena počítačovou archivací provedených stanovení pro zpětnou kontrolu technických stavů. Výsledky jednotlivých rozborů jsou zaslány ihned po zpracování faxem nebo elektronickou poštou. Termín zpracování vzorků navrhujeme do 72 hodin od převzetí vzorků naší společností (nebo dle konkrétní dohody při doručení vzorků). Poruchové případy jsou řešeny ihned s následnou informací v nekratší lhůtě možné zpracovatelnosti. Dle požadavků provozů, je ustanovena periodická četnost odběrů, hlavně u klíčových strojů výroby.

5.  Zabezpečení likvidace a odvozu upotřebených maziv dle platné legislativy

Tato část naší nabídky je prováděna z důvodu dodržení platné legislativy v součinnosti se společnostmi zabývajícími se likvidací odpadů. S vybranou společností je uzavřena smlouva pro realizaci likvidace a odvozu upotřebených maziv z vaší společnosti